Svenska Automations Gruppen (SAG) är ett samarbetsprojekt mellan leverantörer av automationsutrustning, systemintegratörer, automationskonsulter och akademiska grupperingar. Syftet är att stärka konkurrenskraften i den svenska stycketillverkande industrin genom ökad automationsgrad och energieffektiva produktionsprocesser.

Med närmare 110 medlemmar är SAG marknadens starkaste automationsnätverk och har bland annat som uppgift att sprida information om hållbar automation, energieffektivisering och innovativa automationsprocesser mot huvudsakligen mindre och medelstora tillverkningsföretag (SME). Framtiden för svensk tillverkningsindustri ligger i att fokusera på produktionsprocesser med högt förädlingsvärde där innovation, flexibilitet, automation, energieffektivitet och miljöhänsyn är centrala begrepp.

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocesser vid större produktionsvolymer. Bilden ser annorlunda ut om man betraktar mindre och medelstora tillverkningsföretag (SME). I den företagsgruppen finns fortfarande mycket manuellt arbete och låg automationsgrad vilket ökar risken för utslagning på grund av global konkurrens. Den låga automationsgraden beror bland annat på att tillverkningen ofta sker i små serier och omfattar många varianter.

Utöver en ökad automationsgrad hos SME verkar SAG även att för att belysa viktiga frågor om industrins framtid som kompetensförsörjning och attityder kring industrijobb, besparingspotentialer genom energieffektivisering samt att stärka innovationskraften hos automationsföretagen genom att utveckla alternativa innovationsstöd för forskningsfattiga miljöer.

Läs SAGs fullständiga verksamhetsbeskrivning